Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

zápis 4.9.,9.9. a 11.9.2008

zápis 16.9.

zápis 25.9.

zápis 7.10.

zápis 9.10.

zápis 14.10.

zápis 23.10

zápis 30.10.

zápis 6.11.

zápis 11.11.

zápis 13.11.

zápis 18.11.

zápis 20.11.

zápis 25.11.

zápis 27.11.

zápis 2.12.

zápis 4.12.

zápis 9.12.

zápis 18.12.

zápis 6.1.2009

zápis 8.1.

zápis 13.1.

zápis 15.1.

zápis 20.1.

zápis 22.1.

zápis 27.1.

zápis 3.2.

zápis 5.2.

zápis 10.2.

zápis 12.2.

zápis 17.2.

zápis 19.2.

zápis 10.3.

zápis 17.3.

zápis 19.3.

zápis 24.3.

zápis 26.3.

zápis 7.4.

zápis 14.4.

zápis 16.4.

zápis 21. a 23.4.

zápis 28.4.

zápis 30.4.

zápis 12.5.

zápis 14.5.

zápis 21.5.

zápis 26.5.

zápis 28.6.

zápis 2.6.

zápis 9.6.

Domov

Obec, kde žiji

Brno

- druhé největší město ČR

- na soutoku Svitavy a Svratky

- dominanty: hrad Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)

- další památky:

     Měnínská brána - součást opevnění

     Stará radnice - nejstarší světská stavba v Brně

     kostely: sv. Jakub, sv. Tomáš

     vila Tugendhat - památka UNESCO

- brněnský znak: (nakreslit)

- pověsti - o drakovi, o kole, o zvonění na Petrově

(obrázek z pověstí)

    

 zápis 16.9.

Ve městě

- ulice s několikaposchoďovými domy

- na předměstích - sídliště

- větší města rozdělena na části (čtvrtě)

- části (čtvrtě) a ulice mají jména, domy čísla

- náměstí - radnice, kostel, historické stavby

- velká města - více náměstí

- městská rada - řídí město (v čele starosta nebo primátor)

zápis 25.9.

 -doprava - městská hromadná doprava (MHD) - autobusy, tramvaje, trolejbusy, v Praze metro

-mimo město - autobusy, vlaky, letadla

- obchod - oděvy, obuv, knihy

- služby - pošta, čistírny, opravny

- turistika - kanceláře, hotely

- vzdělání - školy základní, střední, vysoké

- kultura - divadla, kina, muzea, knihovny

zápis 7.10.

- sport - stadiony, hřiště

- odpočinek - parky

- zdravotnictví - nemocnice, odborní a praktičtí lékaři

- bezpečnost - policie, hasiči

- průmysl

 

Na vesnici

- čistší životní prostředí

- domy většinou rodinné, statky, farmy

- za prací, do škol, do zdravotnických zařízení - obyvatelé dojíždějí

 

zápis 9.10.

 Krajina kolem nás

Typy krajiny

- rovina - rovná, málo členěná krajina

- pahorkatina - kopcovitá krajina

- hory - kopce vyšší, svahy strmější

(náčrtek 13/2)

 

Vliv člověka na utváření krajiny

- vypalování lesů - pole

- zakládání rybníků

- rozvoj průmyslu - továrny, těžba, doprava, odpad - znečišťování přírody

 

zápis 14.10.

Orientace v krajině

 - určování světových stran - podle kompasu (buzoly)

- střelka kompasu ukazuje na sever

- hlavní světové strany - S, J, V, Z

- vedlejší světové strany - SV, SZ, JV, JZ

- směrová růžice:

     (načrtnout - viz. str. 17 nahoře)


Orientace bez kompasu

- polední stín směřuje na S, Slunce je na J

- na pařezu (náčrt  str.17)

- lišejníky na stromech (náčrt str. 17)

- mraveniště  (náčrt -strmější na severní straně)

- vinice - na jižních svazích

- otvory ve včelínech - na J

- v noci - hvězda Polárka (Severka) - S

- kostely - oltář na V

 

zápis 23.10.

Orientace v krajině podle mapy

- stanoviště - místo, kde stojíme

- obzor - část krajiny, kam dohlédneme

- k orientaci ve městě - plán města

 

zápis 30.10.

Zorientování mapy

 a) podle kompasu - na kompasu určíme S, mapu natočíme horním okrajem k S

 b) podle orientačních bodů - orientační body na mapě musí směřovat k těmto bodům v krajině  ( např. kopec, rybník, kostel)

 

zápis 6.11..

Ochrana přírody

- národní park (NP)- 4 v ČR, např. Krkonoše, Šumava

- chráněná krajinná oblast (CHKO) - 25 v ČR, např. Moravský kras, Pálava, Orlické hory

zápis 11.11.

Přírodniny a lidské výtvory

- přírodniny

   a) živé - rostliny (stromy, květiny)

                   - živočichové (hmyz, ptáci)

                   - ostatní - houby

       - potřebují k životu - světlo, teplo, vzduch, vodu, potravu

    b) neživé - kámen, voda, vzduch

zápis 13.11.

 - lidské výtvory - ze surovin

- většina surovin z živé a neživé přírody

    a)suroviny rostlinného nebo živočišného původu - dřevo, vlna

    b)suroviny z neživé přírody - kov, vápno

    c)látky umělé - plasty

 

zápis 18.11.

 Zánik (likvidace) odpadů

1) odpad z živé přírody (dřevo, kůže, odpad ze zeleniny) - rozloží se na humus

2) odpad z neživé přírody (kov, sklo) - rozklad trvá velmi dlouho

3) odpad z plastů a chemické jedovaté látky - speciální likvidace (spalovny)

 

 zápis 20.11.

 Odpad jako druhotná surovina

- recyklace - zpracování odpadu na nové materiály k dalšímu využití

- recyklovatelné materiály:

        kovy, papír, plasty, sklo, bioodpad

- nádoby na tříděný odpad: (náčrtek)

ObrazekObrazek

 

 

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  zápis 25.11.

Vlastnosti látek

- látky:

    a) pevné - dřevo,kámen,sklo,mouka

    b) kapalné - voda, olej

    c) plynné - vodní pára, zemní plyn

(obrázek - zástupce z každé skupiny)

 

  zápis 27.11.

Změny látek

- voda - skupenství:

          a) kapalné - pitná voda

           b) pevné - led

           c) plynné - vodní pára

 

 voda ---- tuhnutí ----- led ------tání ------ voda

voda ----- vypařování -----vodní pára

 

 - sklo, železo - žárem se taví, ochlazením tuhne

  zápis 2.12.

Změny nevratné

- hořením - změna v popel (dřevo)

- tlením - změna v humus (kůže)

- rezivěním - železné předměty se vlhkem rozpadnou

  zápis 4.12.

Měříme délku

- metr: 1) měřidlo, kterým měříme délku nebo vzdálenost

              2) základní jednotka délky

   zápis 9.12.

Jednotky délky

km - kilometr

m - metr

dm- decimetr

cm - centimetr

mm - milimetr

 1 km = 1000m    
 1m = 10dm  1m = 100 cm 1 m = 1000 mm
 1 dm = 10 cm  1 dm = 100 mm  
 1 cm = 10 mm    

   zápis 18.12.

 Měříme hmotnost

- váha - měřidlo pro měření hmotnosti

 nakreslit obrázek - 2 typy vah (str.35)

   zápis 6.1.2009

Jednotky hmotnosti

 t - tuna

kg - kilogram

g - gram

mg - miligram

     1t = 1000kg

     1kg = 1000g

     1g = 1000mg

 

Měříme objem

- měřidlem objemu - odměrný válec nebo jiná odměrná nádoba, na níž jsou vyznačeny jednotky objemu

- objem pevných látek (nakreslit náčrtek obrázku ze str.39)

    zápis 8.1.2009

Jednotky objemu

 hl - hektolitr

 l - litr

 ml - mililitr

       1 hl = 100 l

        1 l = 1000 ml

 

Měříme čas
- měřidlem času - hodiny

(nakreslit 2 typy hodin)

    zápis 13.1.2009

Jednotky času

 s - sekunda

min - minuta

h - hodina

 

1h = 60 min

1 min = 60 s

 

1 den = 24 h

1 týden = 7 dní

1 měsíc = 30, 31dní, 28(29)-únor

1 rok = 365 dní (přestupný rok - 366 dní)

 zápis 15.1.2009

 Měříme teplotu

 - měřidlem teploty - teploměr

- nejpoužívanější Celsiova stupnice

       0°C - voda mrzne, led taje

     100°C - voda vaří

(nakreslit obrázek teploměru  i s popisky - str. 42)

 

 zápis 20.1.2009

 NEŽIVÁ PŘÍRODA

 - vytváří základní podmínky pro život

- Slunce - světlo, teplo

- vzduch

- voda

- půda

 zápis 22.1.2009

 Planeta ZeměObrazek

 1) otáčí se kolem své osy - střídá se den a noc

 2) obíhá kolem Slunce - střídání ročních období

 zápis 27.1.2009 

Vzduch

- tvoří obal kolem planety Země

- kyslík - důležitý k dýchání

- jediným zdrojem kyslíku - zelené rostliny (pralesy, mořské řasy)

- smog - směs mlhy, výfukových plynů a jiných škodlivých látek v ovzduší

 zápis 3.2.2009  

Voda 

 - tvoří téměř 3/4 povrchu Země

- většina vody slaná (moře, oceány)       (97%)

 - sladká (3%) - většinou v ledovcích, část podzemní a část povrchová (jezera, rybníky, řeky)

- voda na Zemi nevzniká, pouze se přeměnuje a obíhá

- použitá voda - čistící stanice, úpravny vod

- koloběh vody v přírodě:   zjednodušený obrázek str.49

  zápis 5.2.2009 

Nerosty, horniny

- nerosty - tvořeny jednou látkou (např. křemen, diamant)

- horniny - složeny z nerostů nebo organických zbytků

 

Horniny vyvřelé

- vznikaly při sopečné činnosti

- žula - složení z nerostů: křemen, živec, slída

- použití: dlažební kostky, pomníky

  zápis 10.2.2009

- čedič - šedá až černá barva (štěrk)

 

Horniny usazené

- vznik na dně dávných moří

- pískovec - vznikl usazením a stmelením zrníček písku

- použití: stavební kámen, materál na sochy

- vápenec - z nahromaděných vápenatých schránek živočichů

- krápníkové jeskyně

- použití: výroba vápna a cementu

   zápis 12.2.2009

Půda

- tvoří ji:

1) zvětralé horniny

- zvětrávání = rozpadání hornin způsobuje:

     a) voda

     b) vítr

     c) změny teplot

      d) kořeny rostlin

   zápis 17.2.2009

2) humus - vznikl rozpadem odumřelých těl rostlin a živočichů

 

Uhlí

- pravěké rostliny zapadly do bahna - bez přístupu vzduchu zuhelnatěly

- zuhelnatění:  rašelina hnědé uhlí černé uhlí

- těžba uhlí: povrchové doly (hnědé uhlí), hlubinné doly (černé uhlí)

obrázek

zápis 19.2.2009

Ropa, zemní plyn

- vznik z odumřelých drobných živočichů - rozkládali se v bahně bez přístupu vzduchu

- ropa - olejovitá kapalina

- surovina pro výrobu benzinu, nafty, umělé hmoty, léků, pracích prášků

- zemní plyn - palivo, šetrné k životnímu prostředí

 zápis 10.3.2009

ŽIVÁ PŘÍRODA

 - znaky živých organismů:

        1) dýchání

        2) přijímání vody a potravy

        3) vylučování

        4) rozmnožování

        5) růst a vývoj

 

Rostliny

 - části těla kvetoucích rostlin

(nakreslit obrázek i s popisem ze str. 7)

 zápis 17.3.2009

Kořeny

1) upevňují rostlinu v půdě

2) přijímají vodu a živiny

 

Kořeny bylin

1) svazčité - obilí (obrázek)

2)hlavní kořen s postanními kořeny - pampeliška (obrázek)

- podzemní části:

a) cibule - tulipán (obrázek)

b) oddenek - pýr (obrázek)

c) hlíza - brambor (obrázek)


Stonek

 - nese listy a květy

Stonek bylin

1) stvol - stonek bez listů (pampeliška) (obrázek)

2) lodyha - stonek s listy (kopretina) (obrázek)

3) stéblo - dutý stonek s kolénky (obilí) (obrázek)

 

1)Obrazek

 Obrazek

 2)

 

3)                                  

Obrazek

 

 

 

 

 zápis 19.3.2009

Listy

a) jednoduchý list

Obrazeknakreslit obr. na str. 10 - na obrázku vyznačit čepel a řapík

 

 

 

 

b) složený list

Obrazek

nakreslit obr. na str. 10 - na obrázku vyznačit čepel složená z více lístků

 

 

 

 

c) listy jednoduché přisedlé - bez řapíku

Obrazeknakreslit obr. na str. 10

 

 

 

 

Květ

nakreslit obrázek str. 11 - na obrázku vyznačit pestík, tyčinky, okvětní lístky

- květenství - více květů na jednom stonku

Obrazek

 Opylování

 - pyl z tyčinek se přenese na pestík - vytvoří se plod

- přenášení pylu zajišťuje: hmyz, vítr, voda

 zápis 24.3.2009

Plod

- obsahuje jedno nebo více semen

 

Druhy plodů

1) suché (makovice, oříšek)

2) dužnaté

      a) peckovice (třešeň) - semeno v pecce (obrázek str.12 průžez)

      b) malvice (jablko) - semena v jádřinci (obrázek str.12 průžez)

      c) bobule (angrešt) - semeno v dužnině (obrázek str.12 průžez)

→kvetoucí rostliny - semenné

 

a)

Obrazek                                                                                   b)

Obrazek

                                                                 c)


Obrazek

 

 

 

Nekvetoucí rostliny - výtrusné

- kapradiny, mechy, přesličky

- nekvetou, rozmnožují se výtrusy

 zápis 26.3.2009

Houby

- nezelené organismy 

- rozmnožují se výtrusy

obrázek houby s popisem - učebnice str. 16

  zápis 7.4.2009

ŽIVOČICHOVÉ

Znaky života

1) dýchání

      a) plícemi - savci, ptáci, plazi, dospělí obojživelníci (obrázek)

      b) žábrami - ryby, pulci obojživelníků (obrázek)

      c) vzdušnicemi - hmyz (obrázek)

 

  zápis 14.4.2009

2) přijímání potravy

      a) býložravci (kráva)

      b) masožravci (orel)

      c) hmyzožravci (netopýr)

      d) všežravci (kachna)

(ke každé skupině nakreslit 1 zástupce)
3) vylučování

     a) oxid uhličitý při dýchání

     b) trus

     c) moč a pot

  zápis 16.4.2009

4) rozmnožování

- rodí živá mláďata - savci ( pes, delfín)

- kladou vejce - ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, hmyz

5) růst a vývoj

- žába: vajíčka - pulec - žába

- motýl: vajíčka - larva - kukla - motýl

 (obrázek str.22)

 

  zápis 21.a23.4.2009

Způsob pohybu živočichů

chodí                     (ke každému napsat tři příklady a nakreslit 1 zástupce)

běhá

skáče

plazí se

létá

plave

 

Stavba těl živočichů

- obratlovci - mají kostru a páteř složenou z obratlů(savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby)

-bezobratli - nemají kostru (hmyz)             (nakreslit příklady živočichů)

 

Hmyz

- části těla:

a) hlava-oči,tykadla,ústní ústrojí

b) hruď-3 páry nohou, 2 páry křídel

c) zadeček

- vnější kostra - dává tělu tvar, chrání vnitřní orgány

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zápis 28.4.2009

Savci

 - stálá tělesná teplota - 36-39°C

- srst, ušní boltce

- rodí živá mláďata, kojí je mateřským mlékem

- stavba těla:

           hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny, ocas

- stavba kostry:

           lebka, páteř, žebra, kosti přední a zadní končetiny

- na souši - pes, myš, kůň

- ve vodě - delfín, lachtan

- létá - netopýr

Obrazek

zápis 30.4.2009

 

 Ptáci

- stálá tělesná teplota

- peří, zobák, křídla

- kladou vejce s vápenitou skořápkou

- části kostry: jako u savců

a) hmyzožraví - vlaštovka

b) semenožraví - holub

c) všežraví - kachna

d) draví - orel

 (obrázek 2 různých druhů ptáků)

 ObrazekObrazek

 

 

 

 

 

 

 zápis 12.5.2009

ČLOVĚK

1) novorozenec - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

2) kojenec  doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

3) batole   - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

4) předškolák - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

5) školák - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

6) dospívající - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

7) dospělý - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

8) starý člověk - doplnit text z modrého rámečku učebnice str. 34

 (text v závorkách se opisovat nemusí)

  zápis 14.5.2009

Části lidského těla
(nalepit obrázek ze str. 35+ popsat podle rámečků pod obrázkem)

  zápis 21.5.2009

Kostra

- je oporou lidského těla, chrání vnitřní orgány

- součástí kostry je páteř složená z obratlů

- zuby - mléčný chrup (20 zubů)

           - stálý chrup (32 zubů)

  zápis 26.5.2009

nalepit kostru (ofocená str.36)+popsat

 Svaly

- zajišťují pohyb

- svaly, které ovládáme - pohyb končetin, hlavy...

- svaly, které ovládat nedokážeme - svaly vnitřních orgánů (srdeční sval, sval žaludku)

  zápis 28.5.2009

 Kůže

- chrání svaly a vnitřní orgány

- vylučování potu - ochlazuje tělo a zbavuje některých škodlivých látek

- sídlem hmatu

- vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty

  zápis 2.6.2009

Vnitřní ústrojí

 ofocená str. 39 z učebnice - rozstříhat a nalepit, co k sobě patří (název+popis funkce+obrázek) a vybarvit

  zápis 9.6.2009
Smysly

- zrak - oči

- sluch - uši

- chuť - jazyk

- čich - nos

- hmat - celý povrch těla, konečky prstů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..